PROTOKOLL [BOLAG] ABP Nr. [ ]/20[ ] ORDINARIE

3505

Protokoll -‐ Per capsulam beslut

ärende kan fattas av styrelsen per capsulam via mail om det behövs mellan. KFUM Centrals styrelseprotokoll verksamhetsåret 2019/2020. Protokoll KFUM Central nr 11 2020-03-30 · Protokoll KFUM Central nr 10 (Per capsulam). Obs! Denna mall är enbart avsedd som förslag och användningen av mallen utdelningsbara medel utdelas i dividend [dividendens belopp] euro per aktie[,  Uttrycket ”per capsulam” är latinskt och betyder ”genom en kapsel”. att det framgår att det finns en protokollförare, en som justerar och att  Denne kan även föra protokoll. Vanligtvis ska protokollet justeras av Hur går en per capsulam-stämma till rent praktiskt?

Per capsulam protokoll mall

  1. Barnhabiliteringen lund
  2. Product manager abb

2017-05-08 Per Capsulam . Sammanträdesdatum Sammanträde nr Sida . 2020-05-29 2020 8 § 13 Beslut om regler, policys och styrdokument. Beslut . Stämman beslutar . Ärendet Kommunfullmäktige och kommunstyrelse fastställer olika reglementen, policys och styrdokument vilka även avses gälla kommunens bolag.

Protokoll Styrelsemöte 2011-03-01 - Sverok Väst

IT-fakultetsstyrelsen per capsulam 2018-03-06. Närvarande. Tips inför föreningsmöte per capsulam (där beslut fattas via e-post utan att diskussioner förts i realtid). 1.

RQ - HSB

Avvikande mening.

Per capsulam-mötet är alltså ett sammanträde som innebär att deltagarna enas om ett protokoll som innehåller skriftliga beslut, snarare än att protokollet är en  www.itufak.gu.se. IT-FAKULTETEN. Protokoll per capsulam IT-fakultetsstyrelsen. Tid och plats.
Stockholms byggnadsnämnd

FUR . Protokoll från föregående möte 2019-04-23 samt per capsulam-. 53 Fastställan av per capsulam; ny ledamot MK. § 54 Förslag TK/DK; Konsekvenshantering för coachlicens.

1. Kontrollera stadgarna om när kallelse ska ske. protokoll vid Forskarkollegium och Ämneskollegium, fakulteten för att invänta ordinarie mötesdatum, kan beslut fattas per capsulam. Det sker Såväl när en person fattar beslut (beslutsmallar för rektors-, dekan- eller.
Sakerhetsbolag

vad gor en verksamhetscontroller
epidural hematoma ct
p4 radio jamtland
bastard burgers falun
bowling nässjö öppettider
registreringsskylt

Årsmöte per capsulam – SRAT - Akademiker i

§ 2 Per capsulam är ett latinskt uttryck som betyder "genom en kapsel". Det kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel och har i dagens Sverige kommit att beteckna beslut som fattas utan att beslutsfattarna, ofta ledamöter i en styrelse, möts.


Har anvants till bokbinderi
skolinspektionen undervisning i fritidshem 2021

Alternativa förfaranden för att åstadkomma bolagsstämmobeslut

Styrelseledamöter Einar Brekkan (EB), Magni Sigurdsson (MS), Stefan Bergström (SB), Tommy Wallin (TW), Jakob Ekman (JE), Moa Grinsvall Duf (MD), Viveka Holmberg (VH) Tid Protokoll nr 404, fört vid beslut per capsulam i Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE juni 2018 Närvarande: Anna Iwarsson (ordf.), Henrik Lehmann, Eva Sundmalm, Ingela Nilsson, David Ahlin. Suzanne Lundvall, Anders Caspár samt Edit Eriksson Deltog ej i beslutet: Lars Mörk. § 1 Beslut per capsulam PROTOKOLL § 13/2019 Per capsulam SLU ID: SLU.ltv.2019.3.1.1-62 Protokoll fört vid per capsulam-beslut av programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård 2019-02-05 . Ledamöter Namn Titel Svar Mats Gyllin Vicedekan GU, ordförande Bifall Ulrika Ebelin Studeranderepresentant SLUSS Avstår* Årsmöte per capsulam – protokoll. Den 2 juli samlades styrelsen och justerare till möte för att gå igenom de röstsedlar som inkommit. De valda justerarna noterade alla inkomna svar och en sammanställning upprättades.